Korduma kippuvad küsimused

Tahan teha internetiraadiot.

Internetiraadio jaoks riiklikku tegevusluba ei ole vaja. Arvestama peate muusikateoste kasutamisega seotud kuludega.

Kas Eesti postmarkide koopiaid võib kasutada?

Postmargi kujundus on autoriõigusega kaitstav teos ja selle autoriõigused kuuluvad üldjuhul Eesti Postile. Seega võib postmarkide koopiaid kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks ja õppetöös. Internetis üldsusele kättesaadavaks teha neid ilma Eesti Posti nõusolekuta ei saa.

Minu raamat on raamatukogudes. Kui keegi on laenanud raamatut, kas siis laekub kohe autorile tasu?

Hüvitise saamiseks tuleb teha avaldus Autorihüvitusfondile (www.ahf.ee) ning tasu jaotus toimub rahvaraamatukogude eelmise aasta laenutusaktiivsuse järgi.

Kas kaanekujundust loetakse kollektiivse teose osaks?

Kaanekujundus on iseseisev teos. Kollektiivseks teoseks on näiteks ajaleht ja ajakiri.

Ettevõttes töötab teadustöötaja ja ta teeb tööd töölepingu alusel. Kellele kuuluvad teadustöö autoriõigused?

Kui tegemist on tööülesande käigus loodud teosega, siis varalised õigused kuuluvad tööandjale, vt www.autor.ee/autori-oigused

Ühele veebilehele on minu tehtud pildid lisatud. Mis ma teha saan?

Autoriõiguse omajal on õigus nõuda teoste kasutamise lõpetamist, sh internetilehelt eemaldamist. Pöörduge kodulehe omaniku poole ja nõudke piltide eemaldamist.

Kas kõrgkooli õppejõud võib kasutada veebis olevat fotot illustreerival eesmärgil ja motiveeritud mahus oma õppematerjalis?

Jah võib, kui see toimub õppe-eesmärgil. Õpiku kirjastamine ei ole õppe-eesmärk ja selliseks kasutamiseks peab küsima autoriõiguse omajalt nõusoleku.

Kas on vaja autori nõusolekut, kui tahetakse filmida film kirjandusteose järgi?

Jah, sest tegemist on tuletatud teose loomisega. Autoriõigus kehtib autori eluiga + 70 aastat.

Toodan lastemööblit, kas saan oma tooteid kaitsta autoriõigusega?

Tööstustoodangu õiguskaitse toimub läbi tööstusdisainilahenduse registreerimise, vt Tööstusdisain

Andmebaasi tegijad

Iseseisev kaitse on ka andmebaasi tegijatel nende poolt tehtud investeeringute kaitseks.

Andmebaas on teoste, andmete või muu materjali süstemaatiliselt või metoodiliselt korraldatud kogu, mis on individuaalselt kasutatav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi.

Andmebaasi tegijaks on isik, kes on teinud olulise investeeringu kogudes, omandades, kontrollides, süstematiseerides või kättesaadavaks tehes andmebaasi sisuks olevaid andmeid.

Andmebaasi tegijale kuulub ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi kasutamist. Samuti on tal õigus saada andmebaasi kasutamise eest poolte vahel kokkulepitud tasu.

Ainult andmebaasi tegija nõusolekul on lubatud:

  1. väljavõtte tegemine andmebaasist või selle olulisest osast. Väljavõtte tegemine on andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa ülekandmine teise väljendusvormi;
  2. andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamine. Taaskasutamine on andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa avalikustamine üldsusele (koopiate levitamine, rentimine).

Lisaks andmebaasi tegijale on õigused ja samas ka keelud ette nähtud andmebaasi õiguspärasele kasutajale. Näiteks on andmebaasi õiguspärasel kasutajal õigus teha väljavõtteid ja taaskasutada üldsusele õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi sisuks olevaid mitteolulisi osi.
 
Samas on tal keelatud kahjustada andmebaasis sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigust või autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

  Kui andmebaas on üldsusele õiguspäraselt avalikustatud, siis võib andmebaasi õiguspärane kasutaja ilma igasuguse tasu maksmiseta ning nõusolekut küsimata teha väljavõtteid või taaskasutada andmebaasi. Seda juhtudel kui:

  1. seda tehakse isiklikeks vajadusteks;
  2. seda tehakse illustreeriva materjalina õppe- või teadusliku uurimistöö eesmärkidel ning näidatakse ära avaldamisallikas.
  3. seda tehakse avaliku julgeoleku, haldustegevuse või õigusemõistmise käigus.

Andmebaasi tegija õigused tekivad andmebaasi valmimise päeval ning need kehtivad 15 aastat, arvates andmebaasi valmimise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kui andmebaasi sisu oluliselt muutub (täieneb, lüheneb), mille tagajärjel andmebaasi tehtud investeering oluliselt suureneb , siis kehtivad muudetud andmebaasi tegija õigused 15 aastat, arvates vastavate muudatuste tegemisest.

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke