Korduma kippuvad küsimused

Tahan teha internetiraadiot.

Internetiraadio jaoks riiklikku tegevusluba ei ole vaja. Arvestama peate muusikateoste kasutamisega seotud kuludega.

Kas Eesti postmarkide koopiaid võib kasutada?

Postmargi kujundus on autoriõigusega kaitstav teos ja selle autoriõigused kuuluvad üldjuhul Eesti Postile. Seega võib postmarkide koopiaid kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks ja õppetöös. Internetis üldsusele kättesaadavaks teha neid ilma Eesti Posti nõusolekuta ei saa.

Minu raamat on raamatukogudes. Kui keegi on laenanud raamatut, kas siis laekub kohe autorile tasu?

Hüvitise saamiseks tuleb teha avaldus Autorihüvitusfondile (www.ahf.ee) ning tasu jaotus toimub rahvaraamatukogude eelmise aasta laenutusaktiivsuse järgi.

Kas kaanekujundust loetakse kollektiivse teose osaks?

Kaanekujundus on iseseisev teos. Kollektiivseks teoseks on näiteks ajaleht ja ajakiri.

Ettevõttes töötab teadustöötaja ja ta teeb tööd töölepingu alusel. Kellele kuuluvad teadustöö autoriõigused?

Kui tegemist on tööülesande käigus loodud teosega, siis varalised õigused kuuluvad tööandjale, vt www.autor.ee/autori-oigused

Ühele veebilehele on minu tehtud pildid lisatud. Mis ma teha saan?

Autoriõiguse omajal on õigus nõuda teoste kasutamise lõpetamist, sh internetilehelt eemaldamist. Pöörduge kodulehe omaniku poole ja nõudke piltide eemaldamist.

Kas kõrgkooli õppejõud võib kasutada veebis olevat fotot illustreerival eesmärgil ja motiveeritud mahus oma õppematerjalis?

Jah võib, kui see toimub õppe-eesmärgil. Õpiku kirjastamine ei ole õppe-eesmärk ja selliseks kasutamiseks peab küsima autoriõiguse omajalt nõusoleku.

Kas on vaja autori nõusolekut, kui tahetakse filmida film kirjandusteose järgi?

Jah, sest tegemist on tuletatud teose loomisega. Autoriõigus kehtib autori eluiga + 70 aastat.

Toodan lastemööblit, kas saan oma tooteid kaitsta autoriõigusega?

Tööstustoodangu õiguskaitse toimub läbi tööstusdisainilahenduse registreerimise, vt Tööstusdisain

Fonogrammitootjad

Fonogrammid on objektid, kuhu on salvestatud teose esitusest või loodusest lähtuv heli või ükskõik mis muu heli, mida on võimalik tehnilise seadme abil tajuda, reprodutseerida või muul viisil edastada.

Fonogrammi (helisalvestise) tootja autoriõiguse seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kelle algatusel ja vastutusel toimub teose esitamisest lähtuva heli või muu heli esmakordne õiguspärane salvestamine.


Fonogrammitootjatele kuulub õigus lubada ja keelata fonogrammi või selle koopia:

  • mis tahes viisil reprodutseerimist ehk kopeerimist;
  • importimist;
  • üldsusele levitamist;
  • rentimist ja laenutamist;
  • üldsusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi kasutada nende poolt individuaalselt valitud ajal ja kohas.

Kõik reproduktsioonid, mis on tehtud ilma fonogrammitootja loata, loetakse piraatkoopiateks ning kuuluvad erikonfiskeerimisele. Koopiate tegemine on lubatud näiteks hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel ning samuti oma isiklikeks vajadusteks. Viimasel juhul on õiguste omajatele nähtud ette kompensatsioon nn tühja kasseti tasu näol, mida maksavad isikud, kes toodavad või impordivad isiklikuks salvestamiseks ettenähtud ja seda võimaldavaid salvestusseadmeid ja vahendeid ning salvestuseta audio- ja videosalvestusvahendeid.

Levitamisõiguse moodustavad edasimüügi-, impordi- ja rendiõigus. Fonogrammitootjal on ainuõigus lubada teha oma fonogrammi originaali või koopiaid üldsusele kättesaadavaks müümise või muul viisil omandiõiguse üleandmise teel.

Samuti kuulub fonogrammitootjatele õigus saada õiglast tasu kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise eest.


Edastamise all mõistetakse ringhäälinguorganisatsioonide vahendusel fonogrammi või selle koopia ülekandmist. Avalik esitamine on fonogrammi või selle koopiate üldsusele kuuldavaks tegemine mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kohas, mis on üldsusele avatud või ka kohas, mis ei ole küll üldsusele avatud, kuid kus viibib oluline arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda.

Fonogrammide tootmiseks kulub palju ressursse ning seetõttu tekib fonogrammitootjatel ka hulk õigusi oma resultaatidele. Fonogrammitootjad võivad teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt ehk kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. Fonogrammide avaliku esitamise eest tasu maksmiseks on võimalik pöörduda Eesti Fonogrammitootjate Ühingu Tallinnas asuvasse kontorisse ja piirkondlike esindajate poole. Lisainfo aadressil http://www.efy.ee.
  content-img-fono

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke