Autoriõigus
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 39 sätestab, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi.

Autoriõigusega seonduvat reguleerib Eestis autoriõiguse seadus (AutÕS), mis võeti vastu 11.11.1992 ja kehtib alates 12.12.1992.

Eesti Vabariigi Valitsuse õigusaktid autoriõiguse valdkonnas on järgmised:

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord

Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886), millega Eesti Vabariik ühines 1927. aastal ja taasühines 26. oktoobril 1994.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu lisa 1C Intellektuaalse omandi õiguste kaubandusaspektide leping ehk lühendina TRIPS-leping (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Eesti Vabariik ühines WTO-ga 1999. aastal.

WIPO autoriõiguse leping (WCT, 1996), millele Eesti Vabariik kirjutas alla 1997. aastal ja mis jõustus Eesti suhtes aastal 2010.

Ülemaailmne autoriõiguse konventsioon (Universal Copyright Convention, 1952). NSV Liit ühines sellega 1973. aastal, Eesti Vabariik sellega ühinenud ei ole.

ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) artikkel 27 lg 2, mis sätestab, et igal inimesel on õigus teaduslikest töödest, kunsti- ja kirjandusteostest, mille autoriks ta on, tulenevate mittevaraliste ja varaliste huvide kaitsele.
Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 15, mis sätestab, et paktist osavõtvad riigid tunnustavad iga inimese õigust saada kaitset moraalsetele ja materiaalsetele huvidele, mis on tekkinud seoses mis tahes teadus-, kirjandus- või kunstiteostega, mille autoriks ta on.
Autoriõiguse küsimused on Justiitsministeeriumi valitsemisalas.