Tähtaja kulgemine algab autori surma-aastale järgneva aasta  või teose õiguspärasele avalikustamisele või loomisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

Isiku konkreetse teose autorsust, autori nime ning autori au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.

Autoriõiguse tähtaja lõppemise järgselt on keelatud teistel autoritel kasutada teose pealkirja samaliigilistel teostel, kui selline kasutamine võib tekitada olukorra, kus autoreid hakatakse samastama.

Teost, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt kasutada kõik isikud, järgides  autoriõiguse seaduse ning muinsuskaitseseaduse sätteid.