Muuhulgas on teose esitaja nõusolek vajalik:

  • seni fikseerimata esituste salvestamiseks;
  • esituste raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel edastamiseks;
  • esituse suunamine üldsusele väljaspool paika, kus esitus toimub;
  • esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saaksid esitust kasutada enda poolt valitud kohas ja ajal (internet);
  • esituse heli ja kujutise eraldi kasutamine juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse terviku;
  • esituse salvestise reprodutseerimine (koopia valmistamine);
  • salvestise levitamine üldsusele;
  • esituse salvestise rentimine ja laenutamine.

 

Audiovisuaalse teose loomisel on teose produtsendil, kas individuaalse või kollektiivse lepingu alusel õigus teost rentida, kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu.

 

Lisaks eelpool loetletud õigustele on teose esitajal õigus saada tasu kui  kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni (koopiat) kasutatakse raadios või televisioonis või muude tehniliste vahendite kaudu üldsusele suunamiseks. Nimetatud õigust teostavad esitajad koos fonogrammitootjatega.