Autori õigused

Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist.

Autori õigustel on Eestis põhiseaduslik alus. Põhiseaduse  § 39 sätestab , et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ning riik kaitseb autori õigusi.

Autoriõiguse sisu moodustavad autori isiklikud ja varalised õigused.

Isiklike ja varaliste õiguste sisuks on omakorda autorile seadusega antud käitumisvõimalused – teha midagi ise, lubada seda teha teistel isikutel või keelata mingid toimingud teosega.