Autori varalised õigused

Autoriõigus teosele tekib teose loomisega

Autoriõiguse sisu moodustavad autori isiklikud ja varalised õigused.

Üldreeglina tekivad nii isiklikud (moraalsed) kui ka varalised õigused teose vahetul loojal – autoril, kuid mõned varalised õigused võivad seadusega üle minna teisele isikule (näiteks tööandjale). Autor teostab oma varalisi ja isiklikke õigusi kas iseseisvalt (näiteks sõlmides lepingu kirjastusega) või autorite organisatsiooni (näiteks Eesti Autorite Ühingu) kaudu kollektiivselt.

Autori isiklikud ehk moraalsed õigused

Autoriõiguse seaduse kohaselt on teose autoril:

 1. õigus teose autorsusele;
 2. õigus autorinimele;
 3. õigus teose puutumatusele;
 4. õigus teose lisadele;
 5. õigus autori au ja väärikuse kaitsele;
 6. õigus teose avalikustamisele;
 7. õigus teose täiendamisele;
 8. õigus teos tagasi võtta;
 9. õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

Autori isiklikud õigused on autori isiksuse üheks väljenduseks ja neid loetakse autoriga lahutamatult seotuiks.

Tuleb teha vahet autorsuse ja õiguse autorsuse vahel. Autorsus on hüve, mis kestab üle aegade.

Autori varalised õigused

Kui autori isiklikud õigused peavad kindlustama autorile au ja kuulsuse, siis varalised õigused raha ja ülalpidamise.

Autori varalisi õigusi võib nii  loovutada kui ka anda luba ehk litsents nende kasutamiseks teiste isikute poolt.

Olulisemad autori varalised õigused on järgmised:

 1. õigus teose reprodutseerimisele;
 2. õigus teose levitamisele;
 3. õigus teost avalikult esitada;
 4. õigus teost tõlkida;
 5. õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) või muid kohandusi (õigus teose töötlemisele);
 6. õigus teost üldsusele edastada raadio, televisiooni, satelliidi kaudu või taasedastada kaabellevivõrgu kaudu;
 7. õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele;
 8. õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke;
 9. õigus teoseid üldsusele näidata.

Autoril on seaduse alusel õigus saada autoritasu selle eest, et ta lubab teistel isikutel nimetatud õigusi kas üksikult või oma kogumis kasutada.

Veel on autoritel või nende õiguste omajatel :

 • õigus lisada teosele ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile tehnilisi kaitsemeetmeid;
 • õigus lisada teosele või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile õiguste teostamist käsitlev teave.

 

Töökohustuste korras loodud teosed

Kui otseste tööülesannete käigus luuakse teos, siis lähevad varalised õigused üle tööandjale. Tööandja ja töötaja vahelise lepinguga võib aga ette näha, et varalised õigused ei lähe üle tööandjale.

Samasugune säte kehtib ka avalikus teenistuses loodud teoste kohta, kus varalised õigused lähevad üle riigile.

Autori isiklike õiguste osas tuleb kokku leppida eraldi. Kui tööandja ja töötaja vahel mingit kokkulepet ei ole, siis eeldatakse, et kõik isiklikud õigused kuuluvad autorile.

Autoriõigus ja omandiõigus

Tuleb teha selget vahet autoriõiguse ja omandiõiguse kui asjaõiguse ühe liigi vahel.

Autoriõigust eristab omandiõigusest mitu fundamentaalset tunnust:

 • kaitse territoriaalne iseloom;
 • tähtajalisus;
 • õiguste erinev iseloom.