Avalikustatud ja avalikustamata teosed

Autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud teostele.

Avaldatud teos – teos, mille reprodutseeritud koopiad on autori poolt antud üldsusele kasutamiseks, seda nii, et üldsusel on võimalik sellega tutvuda või seda omandada.

Teose avaldamine – teose trükis väljaandmine, teose eksemplaride müügile panemine, teose rentimine, laenutamine jne. Teos loetakse avaldatuks ka siis, kui see on salvestatud arvutisüsteemi, mis on üldsusele avatud.

Üldsusele suunatud teos – teos, mis  on avalikult esitatud, üldsusele näidatud, edastatud, taasedastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud või muul viisil üldsusele suunatud.

Avalikult esitatud teos – teos, mis on ette loetud, mängitud, tantsitud, näideldud või muul viisil ette kantud, siis loetakse see avalikult esitatuks.

Üldsusele näidatud teos – teos, mida või mille koopiat on demonstreeritud filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel.

Edastatud teos – teos, mis on edastatud kaablita edastamise teel (raadio, televisiooni, satelliidi vahendusel), satelliidi kaudu. Taasedastamine aga võib toimuda ka kaabellevivõrgu vahendusel.

Kättesaadavaks tehtud teos –  teos, mis on üldsusele suunatud kaabli kaudu või kaablita suunamise teel sellisel viisil, et üldsus võib teost kasutada enda poolt valitud kohas ja ajal. Üldsusele avatud kohaks on näiteks tänav, park, teater, ühissõiduk, kauplus jne.