Avalikustatud ja avalikustamata teosed

Autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud (muuhulgas üldsusele suunatud) teostele. Üldsuseks loetakse isikute ringi väljaspool perekonda ja lähimat tutvusringkonda.

Avaldatud teos on teos, mille reprodutseeritud koopiad on autori poolt antud üldsusele kasutamiseks, seda nii, et üldsusel on võimalik sellega tutvuda või seda omandada.

Teose avaldamine on näiteks teose trükis väljaandmine, teose eksemplaride müügile panemine, teose rentimine, laenutamine jne. Teos loetakse avaldatuks ka siis, kui see on salvestatud arvutisüsteemi, mis on üldsusele avatud.

Teos on üldsusele suunatud, kui see on avalikult esitatud, üldsusele näidatud, edastatud, taasedastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud või muul viisil üldsusele suunatud.

Kui teos on ette loetud, mängitud, tantsitud, näideldud või muul viisil ette kantud, siis loetakse see avalikult esitatuks.

Üldsusele näidatuks loetakse teos siis, kui teost või selle koopiat on demonstreeritud filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel.

Teos loetakse edastatuks, kui see on edastatud kaablita edastamise teel (raadio, televisiooni, satelliidi vahendusel). Muuhulgas on võmalik teost edastada ka satelliidi kaudu. Taasedastamine aga võib toimuda ka kaabellevivõrgu vahendusel.

Kättesaadavaks tehtud on teos siis, kui see on üldsusele suunatud kaabli kaudu või kaablita suunamise teel sellisel viisil, et üldsus võib teost kasutada enda poolt valitud kohas ja ajal. Üldsusele avatud kohaks on näiteks tänav, park, teater, ühissõiduk, kauplus jne.

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke