question-nr-96

Millised sanktsioonid võivad olla rakendatud seaduse rikkumisel? Kas kohaldatakse ka vara konfiskeerimist?
Karistusseadustikus on sätestatud kuriteod, autoriõiguse seaduses (AutÕS) väärteod. Väärtegude sanktsioon on rahatrahv: AutÕS § 81¹ – piraatkoopiaga kauplemise eest, samuti § 81² – õiguste teostamist käsitleva teabe kõrvaldamine või muutmine. Kuriteona (karistatakse rahalise karistuse või vangistusega) on karistusseadustikus sätestatud autori või esitaja isiklike õiguste rikkumine (§ 219), autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja varaliste õiguste rikkumine (§ 220), autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu maksmisest kõrvalehoidumine (§ 221). Täpsemalt vt karistusseadustiku 14. peatükk. AutÕS §814 sätestab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste tsiviilõigusliku kaitse. Autor (või kaasnevate õiguste omaja) saab nõuda rikkumise lõpetamist, kahjude hüvitamist (nii varaliste kui moraalsete), edasistest rikkumistest hoidumist jne. Konfiskeerimine on ette nähtud piraatkoopiate puhul ning piraatkoopiad kuuluvad hävitamisele.