Kärt Nemvalts. Euroopa Liidu algatustest autoriõiguse reformimisel

Õiguskeel 2/2017 : Euroopa Liit on juba mitu aastat liikunud nüüdisaegsema, arusaadavama ja toimivama autoriõiguse regulatsiooni koostamise poole. Euroopa Komisjoni 2015. aasta lõpus avaldatud teatises „Autoriõiguse euroopalikuma ja aja nõuetele vastava raamistiku suunas“ peeti vajalikuks viia ELis kehtivad autoriõiguse normid paremini kooskõlla ühtse turu põhimõtetega ja vajaduse korral ühtlustada neid põhjalikumalt eeskätt autoriõiguse territoriaalsete aspektide küsimuses ning kohandada autoriõiguse norme vastavalt tehnika uuenemisele, et normid täidaksid ka edaspidi neile seatud eesmärke. Teatise kolme põhilise teemaploki kaudu: 1) sisu kättesaadavuse parandamine ELi üleselt, 2) teoste ja muude õiguste objektide vaba kasutuse regulatsiooni ajakohastamine ning 3) autoriõigustel põhineva turu toimimise parandamine, on alustatud autoriõiguse moderniseerimist. Nendest eesmärkidest on kantud ka 2016. a sügisel avaldatud nn autoriõiguse reformipakett.