Ringhäälinguorganisatsioonid

Raadio- ja televisiooniorganisatsioonil on ainuõigus lubada ja keelata:

  1. saate taasedastamine;
  2. saate salvestamine;
  3. saate salvestise reprodutseerimine vastavalt  raadio- ja televisiooniorganisatsiooni ning kasutaja vahelisele kokkuleppele.
  4. saate edastamine üldsusele juhul, kui selline edastamine toimub kohas, mis on üldsusele avatud sisenemistasu eest (pileti ostmine);
  5. saate salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad saadet kasutada nende poolt individuaalselt valitud ajal ja kohas;
  6. saate salvestise levitamine üldsusele.