Teose kasutamine

Teose kasutamine teiste isikute poolt on lubatud kas autori varaliste õiguste loovutamise teel  või litsentsi andmise teel.

Kõikidel õigustatud subjektidel on samad võimalused oma õiguste kasutamiseks, olenemata sellest, kas tegu on autori endaga või tema õigusjärglasega (tööandja, riik, pärija).

Litsentsi liikideks on:

 1. lihtlitsents – litsentsiandjale jäävad samad õigused ja ta võib neid anda kolmandatele isikutele;
 2. ainulitsents – teost võib kasutada ainult see isik, kellele niisugune luba on litsentsiandja poolt antud. Autoril endal puudub õigus teost kasutada;
 3. all-litsents – litsentsisaaja õigus anda omakorda litsents uuele teose kasutajale. All-litsentsi saab anda vaid algse litsentsiandja nõusolekul.

Autorileping

Autorileping on autori või tema õigusjärglase ja teost kasutada sooviva isiku vaheline kokkulepe teose kasutamiseks. Autorilepingu alusel annab autor või tema õigusjärglane teisele poolele üle oma varalised õigused või loa teose kasutamiseks.
Autorilepingu liigid on:

 • autorileping juba olemasoleva teose kasutamiseks. Sellisele lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse litsentsilepingu sätteid ja autoriõiguse seaduse erisätteid;
 • autorileping uue teose loomiseks ja kasutamiseks. Sellisele tellimuslepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse töövõtulepingu sätteid ja autoriõiguse erisätteid.

Autorilepingu sisuks on need lepingu tingimused, milles pooled kokku lepivad.
Eeldatakse, et autorileping sisaldab vähemalt kokkulepet järgmistes tingimustes:

 1. teose kirjeldus;
 2. kas õigused loovutatakse või antakse litsents;
 3. kui antakse litsents, siis litsentsilepingu liik;
 4. all-litsentsi andmise õigus;
 5. teose kasutamise viis;
 6. teose kasutamise territoorium;
 7. autorilepingu kehtivuse tähtaeg;
 8. teose kasutamise algustähtaeg;
 9. autoritasu suurus, selle maksmise viis, väljamaksmise tähtaeg ja kord.

Üldreegel on, et autorileping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.
Eraldi võimalus on ette nähtud lihtlitsentsi puhul. Lihtlitsentsi andmine võib olla kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Autorilepingu kehtivuse tähtaeg määratakse poolte kokkuleppel.