Teose vaba kasutamine

Teise isiku loodud teost võib kasutada ilma autori eelneva nõusolekuta vaid autoriõiguse seaduses ettenähtud tingimustel. Autori varalisi õigusi on seadusega piiratud ühiskonna huvides. Piiratud on vaid varalisi, mitte isiklikke õigusi. Teose vaba kasutamise võimaluste ammendav loetelu on fikseeritud autoriõiguse seaduse IV peatükis.

Seaduses ettenähtud juhtudel on kõigil isikutel võimalik autoriõigusega kaitstavat teost vabalt kasutada. Ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud teost kasutada näiteks teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel, kuid sealjuures tuleb tähelepanu pöörata seaduses sätestatud muudele kohustuslikele ettekirjutustele.  Ilma autori nõusolekuta, kuid õiglase tasu eest on lubatud muuhulgas audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamine isiklikeks vajadusteks. Siingi tuleb arvestada seaduses ettenähtud lisatingimustega.