Teose vaba kasutamine

Teise isiku loodud teost võib kasutada ilma autori eelneva nõusolekuta vaid autoriõiguse seaduses ettenähtud tingimustel. Autori varalisi õigusi on seadusega piiratud ühiskonna huvides. Piiratud on vaid varalisi, mitte isiklikke õigusi.

Kõik isikud võivad vabalt kasutada teost, mille suhtes on autoriõiguse kehtivuse tähtaeg lõppenud.

Teose vaba kasutamine võib toimuda ainult juhul, kui:

  1. selline vaba kasutamise võimalus on seaduses otseselt ette nähtud;
  2. selline kasutamine ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega;
  3. selline kasutamine ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huvisid.

Autoriõiguse seaduse kohaselt on lubatud füüsilisel isikul teise isiku õiguspäraselt avaldatud teost ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta kasutada, kui seda tehakse isiklikeks vajadusteks ning sellega ei taotleta ärilisi eesmärke.

Tuleb aga tähele panna, et ilma autori nõusolekuta pole lubatud isegi mitte enda jaoks kopeerida:

  1. arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteoseid (näiteks ehitades endale meeldima hakanud individuaalmaja koopiat);
  2. piiratud tiraažiga kujutava kunsti teoseid;
  3. elektroonilisi andmebaase (tavalisi andmebaase on lubatud kasutada);
  4. arvutiprogramme (välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel);
  5. reprograafilisel viisil noote.

Tsiteerimine ja refereerimine tagavad eelneva loomingu järjepidevuse kultuuris ja garanteerivad autoritele nende isiklike õiguste järgimise. Kirjandusteoste tsiteerimisel kasutatakse erilist kokkuleppelist märgisüsteemi, jutumärke. Tsiteerida saab aga ka muusikateoseid, kujutava kunsti teoseid, arhitektuuriteoseid jms.